บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนากระบวนการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี การปลูกและผลิตลำไยในภาคเหนือ ประเทศไทย
Development of Extension and Technology Transfer Process forLongan Production in Northern Thailand

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2539 - 30 กันยายน 2541กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านลำไย

รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดุษฎี ณ ลำปาง (นักวิจัยร่วม)
  3. นายธีรเดช พรหมวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นายนริศ ยิ้มแย้ม (นักวิจัยร่วม)
  5. รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาวิธีการและกลไลการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตลำไยไปสู่เกษตรกร 2. เพื่อผลิตคู่มือ ภาพนิ่ง และวีดีทัศน์ สำหรับแนะนำการผลิตลำไยสู่กลุ่มเป้าหมายระดับต่างๆ โดยใช้วิธีการและกลไกที่ได้พัฒนาขึ้นมา 3. เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดตั้งองค์กรเกษตรกรผู้ปลูกลำไยที่มีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้วิธีการและกลไกที่เหมาะสมเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่เกษตรกรผู้ปลูกลำไย 2. ได้คู่มือ ภาพนิ่ง และวีดีทัศน์ สำหรับประกอบการแนะนำการผลิตลำไยให้เกษตรกรและผู้สนใจในดับต่างๆ 3.ได้แนวทางในการพัฒนาศักยภาพองค์กรของเกษตรกรผู้ผลิตลำไยที่มีประสิทธิภาพทั้งในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th