บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 Lanna Thai Coffee Hub
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
วันที่ดำเนินการ 27 มีนาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
 2. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง
 3. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช
 4. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร
 5. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. กลุ่มงานบริการวิชาการ

รายชื่อนักวิจัย

 1. ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (หัวหน้าโครงการ)
 2. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ (ที่ปรึกษา)
 3. นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร์ (ผู้ประสานงาน) , จาก สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 4. นางสาวกนกวรรณ คำยอดใจ (นักวิจัยร่วม)
 5. อ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว (นักวิจัยร่วม)
 6. อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
 7. รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (นักวิจัยร่วม)
 8. นายจรีเมธ อังกสิทธิ์ (นักวิจัยร่วม)
 9. ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ (นักวิจัยร่วม)
 10. รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน (นักวิจัยร่วม)
 11. อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล (นักวิจัยร่วม)
 12. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
 13. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
 14. นายชาติชาย เขียวงามดี (นักวิจัยร่วม)
 15. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
 16. นางสาวฐิติมา วงษ์วาน (นักวิจัยร่วม)
 17. อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ (นักวิจัยร่วม)
 18. นายณัฐฐวัฒณ์ หมื่นมาณี (นักวิจัยร่วม)
 19. ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม (นักวิจัยร่วม)
 20. นายถาวร สุภาวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
 21. ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ (นักวิจัยร่วม)
 22. ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ (นักวิจัยร่วม)
 23. อ.ดร.นภาพร รีวีระกุล (นักวิจัยร่วม) , จาก วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี
 24. อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม (นักวิจัยร่วม)
 25. นางสาวนิธิ ไทยสันทัด (นักวิจัยร่วม)
 26. ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล (นักวิจัยร่วม)
 27. อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล (นักวิจัยร่วม)
 28. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (นักวิจัยร่วม)
 29. นางสาวปาริชาติ เทียนจุมพล (นักวิจัยร่วม)
 30. ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
 31. ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ (นักวิจัยร่วม)
 32. นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ (นักวิจัยร่วม)
 33. ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง (นักวิจัยร่วม)
 34. รศ.ดร.พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
 35. ผศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล (นักวิจัยร่วม)
 36. นางสาววรรณวรางค์ พัฒนะโพธิ์ (นักวิจัยร่วม)
 37. นายวราพงษ์ บุญมา (นักวิจัยร่วม)
 38. อ.ดร.สุกิจ กันจินะ (นักวิจัยร่วม)
 39. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ (นักวิจัยร่วม)
 40. ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (นักวิจัยร่วม)
 41. อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ (นักวิจัยร่วม)
 42. ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (นักวิจัยร่วม)
 43. นางสาวเนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย (ผู้ช่วยวิจัย)
 44. นางสาวปาริชาติ ภูมิเทศ (ผู้ช่วยวิจัย)
 45. นายนเรศ ปินตาเลิศ (ผู้ช่วยวิจัย (ดำเนินการทดลอง ทดสอบ และวิเคราะห์))
 46. นางสาววลัยพร มูลพุ่มสาย (ผู้ช่วยวิจัย (เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์สำหรับการทดลอง ทดสอบ และวิเคราะห์))
 47. นายสมศักดิ์ จีรัตน์ (ผู้ช่วยวิจัย (เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์สำหรับการทดลอง ทดสอบ และวิเคราะห์))
 48. นางบุปผา คุณเลิศ (ผู้ทำงานสนับสนุน (เลขานุการ))
 49. นางสาวพิกุล มูลนิลตา (ผู้ทำงานสนับสนุน (เลขานุการ))
 50. นางสาวพิจิตรา ทะนุตัน (ผู้ทำงานสนับสนุน (เลขานุการ))
 51. นางสาวภัทราพร จีนโน (ผู้ทำงานสนับสนุน (เลขานุการ))
 52. นายมานพ เปี้ยพรรณ์ (ผู้ทำงานสนับสนุน (เลขานุการ))
 53. นางลาลิตยา นุ่มมีศรี (ผู้ทำงานสนับสนุน (เลขานุการ))
 54. นางศรีแพร ใจบาล (ผู้ทำงานสนับสนุน (เลขานุการ))
 55. นางสาวศศิรินทร์ อธิมา (ผู้ทำงานสนับสนุน (เลขานุการ))
 56. นางสาวพิกุลทอง สมบูรณ์ชัย (ผู้ทำงานสนับสนุน (เจ้าหน้าที่การเงิน))
 57. นางอังคณา กีไสย์ (ผู้ทำงานสนับสนุน (เจ้าหน้าที่การเงิน))
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพิ่มปริมาณการผลิตและพื้นที่เพาะปลูกกาแฟอะราบิกาในเขตภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อนำการปลูกกาแฟมาเป็นอาชีพทางเลือกให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมกับการปลูกป่า ลดพืชล้มลุกเชิงเดี่ยวที่มีการเผา 2. พัฒนาศักยภาพและปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเมล็ดกาแฟอะราบิกาสดและคั่วของเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพตรงตามที่ตลาดต้องการ 3. เพื่อยกระดับคุณภาพกาแฟผลผลิตกาแฟและกาแฟคั่วในเขตภาคเหนือตอนบน 1 ให้มีคุณภาพสูงขึ้นตรงตามความต้องการของตลาด 4. เพื่อพัฒนานักธุรกิจเกษตร ในระบบธุรกิจกาแฟอย่างมืออาชีพเพื่อส่งเสริมธุรกิจกาแฟอย่างเป็นระบบ 5. เพื่อสร้างและนำเสนอ อัตลักษณ์เฉพาะตัวของกาแฟ ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 6. เพื่อสร้างความเชื่อมโยงร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และตลาดกาแฟในต่างประเทศ ในด้านการตลาด การผลิตและสนับสนุนการท่องเที่ยว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีพื้นที่และปริมาณการผลิตกาแฟเพียงพอต่อความต้องการในการบริโภคกาแฟคุณภาพของเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 2. มี smart farmer เป็นกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือตอนบน 1 มีองค์ความรู้ ในการผลิตกาแฟอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดไปยังกลุ่มสมาชิก ในพื้นที่ได้ 3. ได้กาแฟสดและกาแฟคั่วที่มีคุณภาพและปลอดภัย สินค้ากาแฟที่ผลิตมีมาตรฐาน การผลิต มีคุณภาพชงดื่ม 4. นักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกาแฟ มีความสามารถในการพัฒนาการจัดการ กระบวนการทางธุรกิจกาแฟอย่างครบวงจร ทั้งการจัดกลุ่มคุณภาพกาแฟ การเก็บรักษา และการผลิตสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ ในระดับประเทศ 5. ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ มีความยอมรับในมาตรฐานกาแฟ และตระหนักในกาแฟคุณภาพ และให้ความสำคัญการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 6. ได้กาแฟล้านนาที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th