บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป่าแม่เมาะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน จังหวัดลำปาง
Biodiversity of MaeMoh Forest platation, Lampang

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
วันที่ดำเนินการ 16 ตุลาคม 2558 - 30 สิงหาคม 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  3. ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  5. ผศ.ดร.ลักษณา สัมมานิธิ (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  6. ดร.วิชญฺ์ภาส สังพาลี (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  7. ศ.สายสมร ลำยอง (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
2. เพื่อจัดทำฐานข้อมุลสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
3. เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและเผยแพร่ความรู้ในการสำรวจแลเก็บรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นรอบพื้นที่สวนป่า

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ฐานข้อมูลสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
2. ได้ฐานข้อมูลสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
3. ชุมชนท้องถิ่นรอบพื้นสวนป่ามีความรู้ในการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th