หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การลดการใช้สารเคมีเกษตรในการปลูกกุหลาบแบบให้เกษตรกรมีส่วนร่วม 2549 (ภายใต้โครงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดการใช้สารเคมีเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย)
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย JICA
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน - 12 พฤศจิกายน 2549กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

 1. รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ (หัวหน้าโครงการ)
 2. ผศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ (ที่ปรึกษา)
 3. นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
 4. ผศ.ดร.จิราพร ตยุติวุฒิกุล (นักวิจัยร่วม)
 5. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข (นักวิจัยร่วม)
 6. รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ์ (นักวิจัยร่วม)
 7. อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ (นักวิจัยร่วม)
 8. อ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี (นักวิจัยร่วม)
 9. รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (นักวิจัยร่วม)
 10. อ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อลดการใช้สารเคมีในการผลิตกุหลาบในเชิงการค้า
2.ลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกกุหลาบโดยใช้ปุ๋ยหมัก และ/หรือปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ ทดแทน
3. ปรับปรุงคุณภาพดินที่ปลูกกุหลาบโดยใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ และวัสดุอื่น ๆ เช่น เปลือกถั่ว ฟางข้าว และ แกลบ เป็นต้น
4. เกษตรกรสามารถทำการคาดการณ์การระบาดโรคและแมลง เพื่อเกษตรกรสามารถเตรียมการป้องกันและกำจัดศัตรูที่จะเกิดขึ้นในแปลงปลูก ตลอดจนการปฏิบัติและการใช้สารเคมีให้มีประสิทธิภาพสูง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกษตรกรมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานในการผลิตกุหลาบเป็นการค้า ส่งผลไปถึงผลผลิตที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
2. ลดการใช้ปุ๋ยเคมีที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
3. บำรุงรักษาคุณภาพของดินในพื้นที่ปลูกกุหลาบ โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th