บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาคุณภาพไม้ดอกทางเศรษฐกิจ(กล้วยไม้)เพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออก (2550)
Development of Economic Flower Crop (Orchid)

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

 1. ผศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ (หัวหน้าโครงการ)
 2. อ.จามจุรี โสตถิกุล (นักวิจัยร่วม)
 3. ผศ.ดร.จิราพร ตยุติวุฒิกุล (นักวิจัยร่วม)
 4. อ.ดร.ฉันทนา สุวรรณธาดา (นักวิจัยร่วม)
 5. นางถกลวรรณ ศิริสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
 6. นายธีรพล พรสวัสดิ์ชัย (นักวิจัยร่วม)
 7. รศ.ดร.นุชนาฏ จงเลขา (นักวิจัยร่วม)
 8. อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ (นักวิจัยร่วม)
 9. รศ.ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์ (นักวิจัยร่วม)
 10. รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (นักวิจัยร่วม)
 11. อ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th