บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลของอุณหภูมิและเวลาในการแช่ข้าวต่อคุณภาพทางโภชนาการในข้าวก่ำที่ผ่านกระบวนการงอกและนึ่ง
Effects of Soaking Temperature and duration on nutritional values in Purple Rice after Germinating and Parboiling Processes

หัวหน้าโครงการ นางสาวจีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 18 มกราคม 2560 - 17 มกราคม 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาวจีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวสุชาดา จำรัส (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อประเมินผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการแช่ข้าว การขัดสีของข้าวก่ำนึ่งและข้าวก่ำงอกนึ่งของข้าวก่ำเจ้าต่อปริมาณแอนโทโซยานิน, ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ, ปริมาณธาตุสังกะสี, ปริมาณธาตุเหล็ก และปริมาณ GABA
2. เพื่อบ่งชี้อุณหภูมิและระยะเวลาในการแช่ข้าวที่ดีที่สุด ในข้าวก่ำเจ้าเปรียบเทียบกับข้าวขาวดอกมะลิ 105, ข้าวหอมนิล และข้าวก่ำดอกสะเก็ด ต่อปริมาณแอนโทโซยานิน, ความสามารถในการด้านอนุมูลอิสระ, ปริมาณธาตุสังกะสี, ปริมาณธาตุเหล็ก และปริมาณ GABA

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้กระบวนการในการผลิตข้าวกล้องงอกและข้าวนึ่ง ที่ทำให้เกิดคุณค่าทางโภชนการ ของปริมาณแอนโทไซยานิน, ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ, ปริมาณธาตุสังกะสี, ปริมาณธาตุเหล็ก และปริมาณ GABA ที่มากที่สุด ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในกระบวนการแปรรูปในระดับอุตสาหกรรมได้ต่อไป
2. ได้องค์ความรู้ที่สามารถรวมงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยเข้าด้วยกันเพื่อให้งานวิจัยมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
3. การเผยแพร่ผลการวิจัยในวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th