บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสำรวจ รวบรวมพันธุ์และการปลูกรักษาพืชสมุนไพรพื้นบ้านของภาคเหนือ
-

หัวหน้าโครงการ นางพรรัตน์ ศิริคำ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2558กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. นางพรรัตน์ ศิริคำ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายไพยนต์ ไชยวงศ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  3. นายสุริยา ตาเที่ยง (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวหทัยรัตน์ ไทยนุรักษ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. สำรวจ รวบรวม ปลูกรักษา และ ศึกษาพันธุกรรม รวมทั้งศึกษาศักยภาพในการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านโดยเน้นพืชพื้นถิ่นของภาคเหนือ จำนวน 25 ชนิด ได้แก่ กระตังบาย ก้างปลา แดงคราม ลิ้นงูเห่า ช้าแป้น เอ็นอ้า ตองแตก นางแย้ม พญาไร้ใบ พุดดง มะขามเครือ รางแดง เล็บครุฑใหญ่ ว่านกีบแรด ว่านน้ำ สะเปาลม ฮ่อมช้าง ฮ่อสะพายควาย จงระอาง ส้มชื่น กระทุงลาย ขลู่ ขางปากเปื่อย ขางปอย และ พังคี
2. ขยายพันธุ์พืชเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้กับประชาชนผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณชายป่าได้นำไปปลูกเพื่อใช้ประโยชน์แทนที่การนำต้นพืชออกจากถิ่นอาศัยในป่า
3. เพิ่มปริมาณพืชเป้าหมายบางชนิดเพื่อการปลูกเสริมในพื้นที่ป่าภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีพืชพื้นล่างหนาแน่นขึ้นให้สอดคล้องกับสภาพของนิเวศวิทยาดั้งเดิม
4. รวบรวมข้อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษาพันธุกรรมสมุนไพรโดยเฉพาะพืชถิ่นที่มีการนำออกจากถิ่นอาศัยเพื่อใช้ประโยชน์ในปริมาณมาก
5. เพิ่มปริมาณพันธุ์พืชสมุนไพรจากต้นที่รวบรวมและปลูกรักษาไว้เพื่อสนับสนุนงานขยายผลของศูนย์ฯ และศูนย์ฯ สาขา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้พื้นที่รวบรวมและปลูกรักษาพันธุกรรมพืชสมุนไพรพื้นถิ่นและพื้นบ้านของภาคเหนือ
2. ได้ข้อมูลพื้นฐานด้านการเจริญเติบโตนอกถิ่นอาศัยหรือนอกถิ่นกระจายพันธุ์และถิ่นปลูกเลี้ยงของพืชสมุนไพร
3. ได้ข้อมูลเชิงลึกในด้านการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรเป้าหมาย
4.ได้เทคนิคในการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะชนิดที่ขยายพันธุ์ยาก
5. สามารถอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเป้าหมาย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง โดยที่ส่วนหนึ่งเป็นผลที่ได้จากการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้คนที่เกี่ยวข้อง
6.ได้ข้อมูลสาระที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและทางยาของพืชสมุนไพรแต่ละชนิด      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th