บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการอนุรักษ์พันธุ์มะเกว๋น (ระยะที่ 1)
Genetic diversity and variety conservation of Flacortia indica (Burm.f.) Merr. (phase 1)

หัวหน้าโครงการ นางพรรัตน์ ศิริคำ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2558กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. นางพรรัตน์ ศิริคำ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวบาจรีย์ ฉัตรทอง (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.
  3. นางประทุมพร ยิ่งธงชัย (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.
  4. นายสุริยา ตาเที่ยง (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อรวบรวมพันธุ์ คัดเลือกและจำแนกพันธุ์มะเกว๋นโดยวิเคราะห์จากการใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอร่วมกับการใช้ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และสัณฐานวิทยา
2. ศึกษาลักษณะทางคุณภาพและองค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญในผลมะเกว๋นแต่ละพันธุ์และ ขยายพันธุ์มะเกว๋นพันธุ์ดีสำหรับส่งเสริมการปลูกเชิงพาณิชย์ต่อไป
3. เก็บรวบรวมพันธุ์มะเกว๋นเพื่อใช้ประโยชน์ในงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีประโยชน์ในงานอนุรักษ์พันธุกรรมของมะเกว๋นซึ่งเป็นไม้ผลพื้นเมืองตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
2. สามารถจำแนกพันธุ์มะเกว๋นและคัดเลือกมะเกว๋นพันธุ์ดีไว้ขยายพันธุ์ เพื่อใช้ส่งเสริมและเผยแพร่ให้แก่เกษตรกร สำหรับปลูกให้แพร่หลายในเชิงพาณิชย์
3. ทำให้ทราบองค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญของมะเกว๋นแต่ละสายพันธุ์ที่จำแนกไว้เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านอาหารและยารักษาโรค
4. มีประโยชน์ต่องานด้านการขยายพันธุ์และงานปรับปรุงพันธุ์มะเกว๋นเพื่อการพัฒนาเป็นไม้ผลที่สำคัญทางเศรษฐกิจต่อไป
5.ใช้สนับสนุนงานทางด้านพันธุกรรมของพืช เพื่อการวิจัยทางด้านอาหารและยารักษาโรครวมทั้งด้านอื่นๆต่อไป
6. สามารถนำข้อมูลด้านอณูโมเลกุลไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาในพืชอื่นๆได้      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th