บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการเดินในพื้นที่สีเขียวและการฟื้นฟูสมาธิ
The relationship between duration of walking in nature and attention restoration

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2562 - 31 สิงหาคม 2564รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th