บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อผลผลิตไม้ผลเมืองหนาวบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อนต่อการปลูกพื้นบนพื้นที่สูง กรณีศึกษาโครงการหลวง)
Study on Climate Change Affecting on Impacts of Temperate Fruits Production in Highlands (Research Project on Impacts of Global Warming Change on Plant Cultivation in Highlands: Case Study on Royal Project)

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 31 มีนาคม 2557 - 24 มกราคม 2558กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายสุริยา ตาเที่ยง (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อไม้ผลเมืองหนาวบนพื้นที่สูง
2. เพื่อศึกษาและพัฒนาแบบจำลองสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงที่พยากรณ์การเปลืียนแปลงสภาพภูมิอากาศและแบบจำลองพืชที่พยากรณ์ผลกระทบต่อผลผลิตพืช
3. เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อศักยภาพการแข่งขันของไม้ผลเมืองหนาวที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ฐานข้อมูลสภาพอากาศที่ผ่านมาเชื่อมโยงกับผลผลิตของบ๊วยและพลับในแต่ละปี
2. ผลการวิเคราะห์การผันแปรและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ได้จากแบบจำลองสภาพภูมิอากาศ
3. แบบจำลองพืชที่พยากรณ์ผลกระทบต่อผลผลิต 4. ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับตัวของเกษตรกรบนพื้นที่สูง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th