บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการทดสอบแบบจำลองสภาพภูมิอากาศต่อการปลูกไม้ผลของโครงการหลวง
Validation of Climate Model on Fruit Cultivation of Royal Project

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 4 มกราคม - 30 ตุลาคม 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายสุริยา ตาเที่ยง (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อทดสอบแบบจำลองสภาพภูมิอากาศและแบบจำลองพืชที่พยากรณ์ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตพลับ มะม่วง และอาโวกาโดบนพื้นที่สูง
2. เพื่อศึกษาผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อระยะวิกฤติของการพัฒนาการออกดอกและการให้ผลผลิตของพลับ มะม่วง และอาโวกาโดบนพื้นที่สูง
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการใช้ประโยชน์จากแบบจำลองสภาพภูมิอากาศและแบบจำลองพืช (ไม้ผล) ในการเตรียมพร้อมกับผลกระทบจากการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มูลนิธิโครงการหลวงมีแบบจำลองสภาพภูมิอากาศและแบบจำลองพืชที่สามารถพยากรณ์ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตพลับ มะม่วง และอาโวกาโด และมีแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิโครงการหลวงและเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลบนพื้นที่สูงในการเตรียมพร้อมกับผลกระทบจากการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th