บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวว่านสี่ทิศ (ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตและปรับปรุงคุณภาพไม้ดอก)
Increae of Production Efficiency and Post-Harvest Handling of Amaryllis

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 30 มกราคม - 25 พฤศจิกายน 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.
  3. อ.ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาและคัดเลือกวิธีการผลิตว่านสี่ทิศ สำหรับผลิตเป็นไม้ตัดดอก
2. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการหลังเก็บเกี่ยวว่านสี่ทิศสำหรับผลิตไม้ตัดดอก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้วิธีการผลิตว่านสี่ทิศสำหรับการผลิตไม้ตัดดอก และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวว่านสี่ทิศที่เหมาะสมสำหรับการยืออายุการปักแจกัน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th