บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การคัดกรองสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงโดยใช้เคมีคอมพิวเตอร์ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง)
Virtual Screening of Bioactive Compound form Highland Plant by Using Computational Chemistry

หัวหน้าโครงการ นายสุริยา ตาเที่ยง
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 3 ธันวาคม 2555 - 29 สิงหาคม 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายสุริยา ตาเที่ยง (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อค้นหากลุ่มสารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาจากของพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง และจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีการนำพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงมาใช้ประโยชน์โดยมีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนและผลิตภัณฑ์เชิงการค้า ตลอดจนเกษตรกรบนพื้นที่สูงมีแนวทางเพิ่มมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น เกิดการสร้างรายได้ระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มภายในชุมชน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th