บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชท้องถิ่นบนที่สูงโดยใช้เคมีคอมพิวเตอร์ (ภายใต้โครงการการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีที่เกิดจากผลิตภัณฑ์บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์)
Antimicrobial Activity of Bioactive compound form Highland Plant by Using Computational Chemistry and Bioassay

หัวหน้าโครงการ นายสุริยา ตาเที่ยง
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 26 กุมภาพันธ์ - 23 ตุลาคม 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายสุริยา ตาเที่ยง (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษากลุ่มสารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาจากของพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง และจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพ
2. เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบทคทีเรียของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th