บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาเชลพันธุศาสตร์ของกล้วยไม้ป่าในป่าสงวนแห่งชาติ ขุนแม่กวง
Cytological Study of Orchids Species in Khun Mae Kwuang National Reserved

หัวหน้าโครงการ นางพรรัตน์ ศิริคำ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นางพรรัตน์ ศิริคำ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.ฉันทนา สุวรรณธาดา (นักวิจัยร่วม)
  3. นายรงณรงค์ อินทุภูติ (นักวิจัยร่วม)
  4. นายสุริยา ตาเที่ยง (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการศึกษาเชลพันธุศาสตร์ของกล้วยไม้ป่าในป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่กวง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้วิธีการที่เหมาะสมในการศึกษาเชลพันธุศาสตร์ของกล้วยไม้ป่าและใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเชลพันธุศาสตร์ของกล้วยไม้ป่าแหล่งอื่นๆ ได้      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th