บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษาผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อผลิตผลของไม้ผลบนพื้นที่สูง (2562)
Impacts of Climate on Fruit Production in the Highlands

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 17 ธันวาคม 2561 - 12 ตุลาคม 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล (นักวิจัยร่วม)
  4. นายสุริยา ตาเที่ยง (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพือศึกษาและประมวลผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตไม้ผลในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับตัวในการลดผลกระทบจากการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการให้ผลผลิตของไม้ผลบนพื้นที่สูง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มูลนิธิโครงการหลวงมีแนวทางการปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการให้ผลผลิตของไม้ผลบนพื้นที่สูง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th