บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษาผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อผลิตผลของไม้ผลบนพื้นที่สูง
Impacts of Climate on Fruit Production in the Highlands

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 22 กุมภาพันธ์ - 18 ธันวาคม 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายสุริยา ตาเที่ยง (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อผลผลิตของไม้เขตหนาว
2. เพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับการพยากรณ์ผลผลิตไม้ผลด้วยข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
3. เพื่อเสนอแนะแนวการเตรียมพร้อมของเกษตรกรกับผลกระทบจากการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อผลผลิตไม้ผลเขตหนาว      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th