บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสำรวจบัวบกเพื่อการพัฒนาพันธุ์สำหรับการปลูกเลี้ยงในเชิงพาณิชย์
A Servey on Pennywort (Centella asiatica (Linn.) Urban) for Varietal Improvement to Commercial

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน( สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางพรรัตน์ ศิริคำ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายสมศักดิ์ จีรัตน์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นายสุริยา ตาเที่ยง (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาลักษณะต่างๆ ของบัวบกที่พบในแหล่งต่าง ๆ ของภาคเหนือเพื่อเป็นข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์สำหรับการปรับปรุงพันธุ์
2. เพื่อหาวิธีการปลูกเลี้ยงบัวบกที่เหมาะสมให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพตามความต้องการใช้ประโยชน์
3. เพื่อศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อปริมาณสารประกอบ asiaticoside ในบัวบก      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th