บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษาผลกระทบของการแปรปรวนของภูมิอากาศต่อการปลูกพืชบนพื้นที่สูงกรณีศึกษาโครงการหลวง
Study on Impacts of Climate Variability on Plant Cultivation in the Highlands : Case Study on Royal Project

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 29 มกราคม - 23 พฤศจิกายน 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายสุริยา ตาเที่ยง (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อทดสอบและพัฒนาแบบจำลองสภาพภูมิอากาศบนพื้นทีสูงที่สามารถพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. เพื่อทดสอบและพัฒนาแบบจำลองพืชที่พยากรณ์ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตของพลับ มะม่วงพันธุ์นวลคำ และอาโวกาโดพันธุ์บัคคาเนีย
3. เพื่อศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากแบบจำลองสภาพภูมิอากาศและแบบจำลองพืชสำหร้บเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิโครงการหลวงและเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลบนพื้นที่สูงเพื่อเตรียมพร้อมกับผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th