บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์กล้วยไม้ป่าบางชนิดในสภาพปลอดเชื้อ
In vitro Gemplasm Preservation of Some Wild Orchids

หัวหน้าโครงการ อ.จามจุรี โสตถิกุล
บริหารจัดการที่ โครงการตามพระราชดำริ (กปร.)
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.จามจุรี โสตถิกุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.ฉันทนา สุวรรณธาดา (นักวิจัยร่วม)
  3. นางพรรัตน์ ศิริคำ (นักวิจัยร่วม)
  4. นายสุริยา ตาเที่ยง (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาวิธีการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์กล้วยไม้ป่าบางชนิด ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้วิธีการ สูตรอาหาร และสภาวะที่เหมาะสมในการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์กล้วยไม้ป่าในสภาพปลอดเชื้อ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th