บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวออไรซานอลสูงจากข้าวพันธุ์พื้นเมือง
Prototyping of rice bran oil extract with high gamma oryzanol from local rice variety

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2563 - 30 เมษายน 2564กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวจีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด (นักวิจัยร่วม)
  4. นายสุทิน กองทอง (นักวิจัยร่วม) , จาก บริษัทเกริก ไรซืมิลล์ จำกัด
  5. นางสาวสุภาภรณ์ ญะเมืองมอญ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th