บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงต่อการยับยั้งกลุ่มเชื้อสาเหตุโรคที่เกิดในคนและสัตว์
Pharmcological activities of Highland Plant against viral diseases of humans and animats

หัวหน้าโครงการ นายสุริยา ตาเที่ยง
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 14 พฤศจิกายน 2557 - 9 กันยายน 2558กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายสุริยา ตาเที่ยง (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษากลุ่มสารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาจากของพืชท้องถิ่นบนพื้นเที่สูง
2. เพื่อศึกษาฤทธิ์ยับยั้งกลุ่มเชื้อสาเหตุโรคที่เกิดในคนและสัตว์ของพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th