บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาการผลิตสุกรร่วมกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอย่างยั่งยืน ปีที่ 1
Integrated the development for sustainable production of swine and bio-organic fertilizer

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (งานวิจัยประยุกต์สาขาเกษตรศาสตร์)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2550 - 31 ธันวาคม 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวฐิติมา ทรงคุณ (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล (นักวิจัยร่วม)
  4. รศ.ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์ (นักวิจัยร่วม)
  5. นายสมศักดิ์ จีรัตน์ (นักวิจัยร่วม)
  6. ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (นักวิจัยร่วม)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (366 KB)
ดาวน์โหลด : 445 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1) ความสามารถในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โดยจะช่วยลดมลภาวะของเสียจากการผลิตสุกร ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2) ประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เมื่อใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีของเกษตรกร
3) หาสัดส่วนของจำนวนสุกรต่อหน่วยพื้นที่ที่เหมาะสมเมื่อเลี้ยงบนหลุมพืชหมักที่ใช้วัสดุรองพื้นชนิดต่างๆ รวมทั้งให้ทราบถึงสมรรถภาพการผลิตและต้นทุนการเลี้ยงสุกร
4) ความเป็นไปได้ของการใช้วัสดุเศษเหลือไปประยุกต์ใช้เป็นปุ๋ย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) สุกรมีการเจริญเติบโตและสุขภาพดี ทำให้ต้นทุนการผลิตถูกลง ซึ่งป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรรายย่อยเลี้ยงเป็นอาหารโปรตีนในครัวเรือน และ/หรือรายได้เสริม ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
2) ได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นผลิตผลจากสุกรหลุมที่มีคุณภาพดีและต้นทุนต่ำ ซึ่งอาจนำมาจำหน่ายได้ รวมทั้งพัฒนาต่อไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่มีธาตุอาหารครบถ้วนตามความต้องการของพืชโดยเฉพาะพืชที่ให้ผลผลิตสูง
3) ลดปัญหามลภาวะและป้องกันไม่ให้สิ่งขับถ่ายของสุกรปนเปื้อนในแหล่งต้นน้ำ และช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชนบทดีขึ้น
4) ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตพืชบนที่สูง
5) ความอุดมสมบูรณ์ของดินสำหรับทำการเกษตรดีขึ้น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th