งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การติดตามคุณภาพการทำงานของบัณฑิตและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Follow-Up of Graduates's Job Performance and the Employers' Requirements of Animal Science, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University

หัวหน้าโครงการ นางแสงดาว แบนซิเกอร์
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2552รายชื่อนักวิจัย

  1. นางแสงดาว แบนซิเกอร์ (หัวหน้าโครงการ)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (5046 KB)
ดาวน์โหลด : 534 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อทราบความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการใช้บัณฑิต ของภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. เพื่อทราบความคิดเห็นของบัณฑิตเกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรคในการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้จริงในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อทราบถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่จะผลิตในอนาคต เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง ของบัณฑิต ของภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ทราบศักยภาพ การพัฒนาตนเองของบัณฑิต
3. ทราบเส้นทางความก้าวหน้าของวิชาชีพ
4. ทราบข้อจำกัดของการใช้บัณฑิต
5. ทราบทิศทางความสำคัญของความต้องการบัณฑิตในอนาคต
6. ทราบข้อมูลเป็นปัจจุบันเพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ต่อไป
7. ได้ข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th