งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การตัดสินใจของนักศึกาาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ในการเลือกเข้าสังกัดวิชาเอกของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ นางแสงดาว แบนซิเกอร์
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2555รายชื่อนักวิจัย

  1. นางแสงดาว แบนซิเกอร์ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาแนวโน้มในการตัดสินใจในการเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาสาเหตุของการตัดสินใจในการเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th