หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การลดการใช้สารเคมีเกษตรในพืชตระกูลกะหล่ำแบบให้เกษตรกรมีส่วนร่วม 2548 (ภายใต้โครงการการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดการใช้สารเคมีเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย)
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย JICA
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน 2548 - 31 มีนาคม 2549กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

 1. อ.ดร.ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล (หัวหน้าโครงการ)
 2. ผศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ (ที่ปรึกษา)
 3. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (นักวิจัยร่วม)
 4. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
 5. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข (นักวิจัยร่วม)
 6. รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ์ (นักวิจัยร่วม)
 7. รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
 8. อ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี (นักวิจัยร่วม)
 9. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ (นักวิจัยร่วม)
 10. รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (นักวิจัยร่วม)
 11. อ.อำพรรณ พรมศิริ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อต้องการผลิตพืชผักตระกูลกะหล่ำให้ปลอดสารจากพิษตกค้าง
2. เพื่อลดการใช้สารเคมีเกษตร
3. เพื่อนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตพืชผักตระกูลกะหล่ำถ่ายทอดให้เกษตรกรนำไปใช้อย่างมีระบบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวกับการผลิตพืชผัก จะมีข้อมูลที่ได้จากสถานการณ์จริงของการใช้สารเคมีเกษตร พร้อมระบบเฝ้าระวังการต้านทานสารเคมีกำจัดโรคและแมลงต่อโรคและแมลงต่าง ๆ
2. ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการด้านการผลิตการใช้สารเคมีเกษตรในพืชผักตระกูลกะหล่ำ
3. รวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่นในเรื่องการลดการใช้สารเคมีเกษตร แบบระบบการผลิตที่มีบทบาทสำคัญต่อการลดการใช้สารเคมีเกษตร
4. สนองนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการลดการใช้สารเคมีเกษตร      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th