บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัยการวิเคราะห์สาร Steviol Glycosides ที่สกัดจากหญ้าหวานสายพันธุ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
วันที่ดำเนินการ 6 สิงหาคม 2561 - 5 สิงหาคม 2562กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

 1. ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม (หัวหน้าโครงการ)
 2. รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (นักวิจัยร่วม)
 3. ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย (นักวิจัยร่วม)
 4. ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน (นักวิจัยร่วม)
 5. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
 6. อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ (นักวิจัยร่วม)
 7. ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี (นักวิจัยร่วม)
 8. ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต (นักวิจัยร่วม)
 9. นายสุริยา ตาเที่ยง (นักวิจัยร่วม)
 10. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ (นักวิจัยร่วม)
 11. ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (นักวิจัยร่วม)
 12. อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาลักษณะการเจริญเติบโต การปลูกเลียง และปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและปริมาณสารให้ความหวานของหญ้าหวานสายพันธุ์ของไทยและสายพันธุ์การค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ
2. เพื่อศึกษาวิธีการขยายพันธุ์และการเพิ่มาจำนวนหญ้าหวาน
3. เพื่อศึกษาวิธีการสกัดสารให้ความหวานของหญ้าหวาน สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาการสกัดสารให้ความหวานของหญ้าหวานในเชิงอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ข้อมูลด้านการขยายพันธู์ การผลิต ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและปริมาณสารให้ความหวานของหญ้าหวาน
2. ได้แนวทางในการสกัดสารให้ความหวานที่มีความปลอดภัย ทราบชนิดและปริมาณของสารให้ความหวานในใบหญ้าหวานที่ปลูกในประเทศไทย      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th