หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการโรคต้นโทรมของส้มเขียวหวานอย่างแม่นยำและยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่
Precision and Sustainable Management of Citrus Decline Disease in Chiang Mai Province

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 15 กันยายน 2559 - 14 มกราคม 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.เกษม สร้อยทอง (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกะบัง
  3. นางสาวฐิติมา วงษ์วาน (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร (นักวิจัยร่วม)
  5. ศ.ดร.โรเบิร์ต เจมส์ แมกกอฟเวิ่น (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อระบุสาเหตุของโรคต้นโทรมของส้ม
2. เพื่อใช้เทคนิคทางชีวภาพในการควบคุมโรคต้นโทรมของส้มในสภาพแปลงปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อจัดทำศูนย์การเรียนรู้การฟื้นฟูโรคต้นโทรมของส้ม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบถึงสาเหตุโรคต้นโทรมของส้ม และแนวทางแก้ไขอย่างแม่นยำ และยั่งยืน
2. ได้แปลงสวนส้มสาธิต ที่ใช้เป็นสถานที่ดูงาน และฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ วิธีการแก้ไขปัญหาโรคต้นโทรมของส้ม
3. ได้องค์ความรู้/เทคนิค/วิธีการในการดูแลรักษาสวนส้มอย่างปลอดภัยเพื่อนำมาเผยแพร่แก่เกษตรกรชาวสวนส้ม
4. ลดปริมาณการใช้สารเคมีเกษตรในการปลูกส้ม ที่จะช่วยแก้ปัญหามลพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th