หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการโรคไฟท็อปโทร่าของทุเรียนอย่างแม่นยำและยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดจันทบุรี
Precision and Sustainable Management of Phytophthora Disease of Durian in Chiang Mai and Chantaburi Provinces

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2560 - 31 กรกฏาคม 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.เกษม สร้อยทอง (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบั
  3. ศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวฐิติมา วงษ์วาน (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.ระบุสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน
2. ควบคุมและรักษาโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนในสภาพแปลงปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ
3. จัดทำศูนย์การเรียนรู้การฟื้นฟูโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบถึงสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน และแนวทางแก้ไขโดยใช้ Biotechniques อย่างแม่นยำ และยั่งยืน
2. ได้แปลงทุเรียนสาธิตที่ใช้เป็นสถานที่ดูงาน และฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ วิธีการแก้ไขปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน
3. ได้องค์ความรู้ในการดูแลรักษาสวนทุเรียนอย่างปลอดภัยเพื่อนำมาเผยแพร่แก่เกษตรกร
4. ลดปริมาณการใช้สารเคมีเกษตรในการปลูกทุเรียน ที่จะช่วยแก้ปัญหามลพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th