บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสาธิตการผลิตไปโอดีเซลชุมชนโดยจัดทำต้นแบบผลิตไบโอดีเซล ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ์
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
วันที่ดำเนินการ 22 มิถุนายน 2550 - 21 กุมภาพันธ์ 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ (ผู้ประสานงาน)
  3. ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. นาวาเอก อภิรมย์ เงินบำรุง (นักวิจัยร่วม) , จาก กองออกแบบกลจักร กรมแผนการช่าง กรมอู๋ทหารเรือ
  5. นาวาเอก เอกสิทธิ์ รอดอยู่ (นักวิจัยร่วม) , จาก กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ
  6. นายวีระชัย ศรีวัฒนพงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  7. ดร.สมัย ใจอินทร์ (นักวิจัยร่วม) , จาก กรมพัฒนาการช่าง กรมอู๋ทหารเรือ
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (324 KB)
ดาวน์โหลด : 373 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อกระตุ้นให้มีความร่วมมือในการพัฒนาและใช้ประโยชน์เชื้อเพลิงชีวภาพในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. เพื่อศึกษาพัฒนาการปลูก การเขตกรรมสบู่ดำเพื่อให้ได้ผลผลิตและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. เพื่อจัดทำศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบในการปลูก การทำน้ำมันสบู่ดำและผลิตไบโอดีเซลชุมชน รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านพืชพลังงาน และการผลิตไบโอดีเซลเพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชนข้างเคียงต่อไป
4. เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันดีเซลและค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงให้แก่เกษตรกรและชุมชน และสร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียงแก่ชุมชน

ลักษณะโครงการ

โครงการสาธิตการผลิตไบโอดีเซลชุมชน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน มีเป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ โดยมีระบบสาธิตเครื่องหีบน้ำมันสบู่ดำ และระบบผลิตไบโอดีเซล อย่างละหนึ่งเครื่อง พร้อมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของสปป.ลาว เพื่อเป็นต้นแบบของการผลิตและใช้ไบโอดีเซลชุมชนให้กับชุมชนข้างเคียงในสปป.ลาวต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการผลิตการใช้ไบโอดีเซลระดับชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบของการผลิตและใช้ไบโอดีเซลชุมชนให้กับชุมชนข้างเคียงในสปป.ลาวต่อไปในอนาคต      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th