บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการการทดสอบแบบจำลอง Purple Glutinous Rice ต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพันธุ์ข้าวไร่ที่ปลูกในสภาพพื้นที่ราบ
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2558รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.สายบัว เข็มเพชร (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อใช้แบบจำลอง Purple Glutinous Rice เป็นเครื่องมือในการศึกษาการตอบสนองของข้าวในด้านการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตภายใต้การจัดการปุ๋ยไนโตรเจนที่ต่างกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สามารถกำหนดการจัดการการปลูกข้าวไร่ทั้งวันปลูกและอัตราปุ๋ยไนโตรเจนบนพื้นที่ราบ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th