บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการการพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์พื้นที่ปลูกข้าวไร่โดยการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมแบบผสมผสาน
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2558รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวเนตรนภา ไชยเป็ง (นักวิจัยร่วม) , จาก โครงการ การพัฒนาศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายวิจัยพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อการวิจัยและการขับเคลื่อนงานวิชาการรับใช้สังคมฯ
  3. นายวิสุทธิ์ คีบทอง (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
  4. อ.ดร.สายบัว เข็มเพชร (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

สำรวจตำแหน่งและพื้นที่การปลูกข้าวไร่ในพื้นที่สูง ช่วงฤดูนาปี โดยวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมแบบผสมผสาน (RADASSAT-2, Thaichote และ Landsat 8)      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th