บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการการพัฒนาเครื่องอบข้าวพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออบเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่สูง
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2558 - 30 เมษายน 2559รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.นิคม ธรรมปัญญา (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  3. อ.ดร.สายบัว เข็มเพชร (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องอบเมล็ดข้าวอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานร่วม
2. เพื่อเป็นแนวทางในการขยายผลเพื่อที่สามารถนำไปใช้ในวงกว้าง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th