บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อการสะสมสารแอนโทไซยานินในต้นกล้าข้าวก่ำระยะต่าง ๆ
Effect of Nitrogen Fertilizer on Anthocyanin Content in Different Seedling Stages of Purple Rice

หัวหน้าโครงการ นางสาวจีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2557 - 31 สิงหาคม 2558กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาวจีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อบ่งชี้อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อการสะสมสารแอนโทไซยานินในต้นกล้าข้าวก่ำที่อายุแตกต่างกัน คือ 10 วัน 20 วัน 30 วัน และ 40 วัน เพื่อเปรียบเทียบระหว่างข้าวเหนียวพันธุ์ก่ำดอยสะเก็ด ซึ่งมีลำต้นและใบเป็นสีม่วง และข้าวเหนียวพันธุ์หอมลืมผัวที่มีลำต้นและใบเป็นสีเขียว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. วิธีการในการสกัดและวัดปริมาณแอทโทไซยานินในต้นกล้าที่อายุต่างกันของข้าวสายพันธุ์ก่ำดอยสะเก็ดและสายพันธุ์เหนียวลืมผัว
2. ข้อมูลการสะสมสารแอนโทโซยานินในต้นกล้าระยะต่าง ๆ ของข้าวทั้ง 2 พันธุ์ ที่จะสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงพันธุ์ต้นกล้าข้าว เพื่อให้มีปริมาณสารแอนโทไซยานินสูง และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ เช่นเครื่องดื่มหรือสารสกัดเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
3. ข้อมูลอิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อปริมาณแอนโทโซยานินในต้นกล้าข้าวก่ำระยะต่าง ๆ ทั้ง 2 พันธุ์ เพื่อประโยชน์ในการจัดการเพาะปลูก เพื่อเพิ่มปริมาณแอนโทไซยานินในข้าวก่ำ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th