บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการการออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกข้าวนาดำไฮบริดจ์สำหรับเกษตรกรรายย่อย
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2558 - 30 เมษายน 2559รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.พิพัฒน์ หมื่นเป็ง (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  3. อ.ดร.สายบัว เข็มเพชร (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  4. อ.อิศเรศ ไชยพิสุทธิพงศ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องมือขนาดเบาสำหรับการปักดำนาให้สามารถทำงานได้ในลักษณะไฮบริดจ์ (การใช้แรงกลและกำลังไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์)
2. เพื่อเป็นแนวทางในการขยายผลเพื่อที่สามารถนำไปใช้ในวงกว้าง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th