บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการก่อนการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิเพื่อเพิ่มคุณภาพความหอมและลดการสูญเสียเชิงปริมาณ
Pre-Harvest Management of Hom Mali Rice for Enhancement of Aroma Quality of Thai Hom Mali Rice

หัวหน้าโครงการ รศ.สุกัญญา วงศ์พรชัย (ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.สุกัญญา วงศ์พรชัย (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.สุวพร เหลืองขมิ้น (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพความหอมและปริมาณผลผลิตของข้าวหอมมะลิโดยใช้องค์ความรู้ในด้านชีวสังเคราะห์และการสะสมสารหอมในเมล็ดเป็นแนวทางในการการปรับกลยุทธ์กระเพาะปลูกก่อนและระหว่างการเก็บเกี่ยว      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th