บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการการออกแบบและสร้างเครื่องหยอดเมล็ดและเครื่องกำจัดวัชพืชต้นแบบสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่รายย่อย
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม - 31 ธันวาคม 2558รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.พิพัฒน์ หมื่นเป็ง (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  3. อ.ดร.สายบัว เข็มเพชร (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่
  4. อ.อิศเรศ ไชยพิสุทธิพงศ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ออกแบบและสร้างเครื่องหยอดเมล็ดข้าวและเครื่องกำจัดวัชพืชต้นแบบ
2. พัฒนาและขยายโครงการวิจัยต่อยอดสำหรับศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th