บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลของปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของผักคาวตอง (Houttuynia cordata Thumb.) เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นสมุนไพรเชิงพาณิชย์ทางภาคเหนือของประเทศไทย
Effect of Fertilizer on Growth and Development of Houttuynia cordata Thumb. for Commercial Herbal Utilization in Northern of Thailand

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางพรรัตน์ ศิริคำ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายสุริยา ตาเที่ยง (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เื่พื่อศึกษาลักษณะพันธุ์และการใช้ประโยชน์ของผักคาวตองในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและพื้นที่โดยรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
2. เพื่อศึกษาการปลูกเลี้ยงผักคาวตองในสภาพื้นที่เกษตรที่ได้น้ำชลประทานให้ได้คุณภาพการใช้ประโยชน์เป็นสมุนไพรและผลตอบแทนเชิงพาณิชย์
3. เพื่อศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยต่อปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ไกลโคไซด์ในผักคาวตอง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ใช้เป็นข้อมูลในการผลิตผักคาวตองได้ในทางอาหารและยาที่ปลอดภัย
2. พัฒนาศักยภาพของพืชสมุนไพรในพื้นที่ทางภาคเหนือให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับการผลิตในเชิงพาณิชย์
3. นำไปดัดแปลงใช้ในการควบคุมการผลิตผักคาวตองใ้ห้มีคุณภาพดี ตรงตามความต้องการในการใช้ประโยชน์ต่อไป
4. เป็นแนวทางในการผลิตผักคาวตองในเชิงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับชาวบ้านต่อไป
5. สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุ์พืชที่มีอยู่ในพื้นที่ของศูนย์ฯ และท้องถิ่นทางภาคเหนือที่ส่งเสริมวิถีชีวิตของชุมชนก่อให้เกิดรายได้      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th