บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาสร้างเครื่องชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตชีวมวลอัดแท่ง
Machines for wood pellet process

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ์
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม - 31 ตุลาคม 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรไทย ในการสร้างเครื่องจักร/เครื่องมือให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
2. เพื่อผลิตเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตชีวมวลอัดแท่ง ในราคาที่ต่ำกว่าเครื่องจักรที่นำเข้าจากต่างประเทศ
3. เพื่อผลิตเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตชีวมวลอัดแท่งให้เป็นที่ยอมรับในประเทศและสอดคล้องกับความต้องการผู้ใช้อย่างแท้จริง
4. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและการรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
5. เพื่อลดการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th