บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกพืชน้ำมันและพัฒนารูปแบบการผลิตพลังงานจากพืชแบบครบวงจรในพื้นที่ตัวอย่างเขตภาคเหนือ ระยะที่ 1 (เพิ่มเติม)
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ์
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
วันที่ดำเนินการ 6 สิงหาคม 2553 - 5 สิงหาคม 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นาวาเอก เอกสิทธิ์ รอดอยู่ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ศึกษารวบรวมข้อมูลปาล์มน้ำมันประกอบด้วย การศึกษาการพัฒนาการให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันที่อายุ 6 ปี สภาพแวดล้อมทางอุตุนิยมวิทยา ศึกษาระบบการสกัดน้ำมันปาล์มดิบแบบแห้งหีบรวม กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทิ้งในพื้นที่ปลูก การศึกษาผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม ศึกษาวิจัยรูปแบบธุรกิจ
2. ศึกษารวบรวมข้อมูลสบู่ดำประกอบด้วย การศึกษาการพัฒนาการให้ผลผลิตสบู่ดำที่อายุ 6 ปี สภาพแวดล้อมทางอุตุนิยมวิทยา ศึกษาระบบการสกัดน้ำมันจากสบู่ดำกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำ การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทิ้งในพื้นที่ปลูก การศึกษาผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม ศึกษาวิจัยรูปแบบธุรกิจ
3. ทำการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านปาล์มน้ำมันและสบู่ดำ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th