บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษาการผลิตว่านสี่ทิศเพื่อตัดดอกเป็นการค้า
Research Project on Amaryllis Production for Commercial Cut Flower

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 3 กุมภาพันธ์ - 28 พฤศจิกายน 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.กนกวรรณ ปัญจะมา (นักวิจัยร่วม)
  3. ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.
  4. อ.ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาวิธีการให้น้ำต่างระดับร่วมกับอัตราการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพดอกว่านสี่ทิศ
2. เพื่อศึกษาระดับความสูงของพื้นที่ปลูกต่อการเจริญเติบโต คุณภาพดอกและหัวพันธุ์ว่านสี่ทิศ
3. เพื่อศึกษาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการยืดอายุการปักแจกันของว่านสี่ทิศตัดดอก
4. เพื่อศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดของว่านสี่ทิศ (ไม้กระถาง ไม้ตัดอก) ทั้งในและต่างประเทศ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th