บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาศักยภาพปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนรุ่นที่1ในที่นาต.แม่ทา กิ่งอ.แม่ออนจ.เชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2549 - 31 มีนาคม 2550กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อนอินทรีย์ในที่นารุ่นที่1โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
2. เพื่อเป็นการเริ่มต้นพัฒนาโครงสร้างของดินในที่นาสำหรับการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน
3.เพื่อศึกษาคุณภาพของปุ๋ยหมักที่ผลิตโดยเกษตรกรชุมชน
4.เพื่อหาแนวทางการอารักขาพืชในระบบเกษตรอินทรีย์      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th