หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดการใช้สารเคมีเกษตรในสวนส้มเขียวหวาน 2549 (ภายใต้โครงการการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดการใช้สารเคมีเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย)
Appropriate Technology for Reduction of Agrochemical in Tangerine Orchards

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ์
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย JICA
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน - 12 พฤศจิกายน 2549กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ (ที่ปรึกษา)
  3. ผศ.ดร.จิราพร ตยุติวุฒิกุล (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ดร.ดรุณี นาพรหม (นักวิจัยร่วม)
  5. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข (นักวิจัยร่วม)
  6. รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  7. อ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี (นักวิจัยร่วม)
  8. รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (นักวิจัยร่วม)
  9. ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. หาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดการใช้สารเคมีสังเคราะห์ที่ใช้ในการผลิตส้ม
2. สร้างระบบเกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตส้มที่เกษตรยอมรับและนำไปปฏิบัติได้
3. สร้างระบบเฝ้าระวังการปนเปื้อนและตกค้างของสารเคมีเกษตรในสภาพแวดล้อม
4. สร้างระบบเฝ้าระวังการปนเปื้อนและตกค้างในผลผลิตของสารเคมีเกษตร
5. สร้างเครือข่ายเกษตรกรและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถลดการใช้สารเคมีเกษตรในการผลิตส้มเขียวหวาน
2. ผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยจากสารเคมีเกษตร
3. เป็นต้นแบบในการนำเอาไปประยุกต์ใช้กับพืชชนิดอื่น
4. ชุดตรวจสารเคมีเกษตรตกค้างในสิ่งแวดล้อมและผลผลิต      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th