บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2549 - 31 ธันวาคม 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
  3. ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ (นักวิจัยร่วม)
  4. ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (นักวิจัยร่วม)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (504 KB)
ดาวน์โหลด : 421 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

ให้ได้วิธีการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถตรึงธาตุไนโตรเจน และช่วยปลดปล่อยธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดิน เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้กรรมวิธีการผลิตหัวเชื้อจุลินรีย์แบบแห้งที่เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งานสามารถใช้เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพได้ในเชิงพาณิชย์
2. สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร การผลิตเชื้อจุลินทรีย์แบบแห้ง
3.การถ่ายทอดผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย์      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th