งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ปัจจัยที่มีผลต่อการไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดของนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ นางจุฑาพร ศรจิตติโยธิน
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 22 เมษายน 2556 - 31 ตุลาคม 2557รายชื่อนักวิจัย

  1. นางจุฑาพร ศรจิตติโยธิน (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2. เพื่อหาปัจจัยสำคัญที่ผลการการไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดของนักศึกษาระดับปริญญาโทจำแนกตามสาขาวิชา
3. เสนอแนวทางในการจัดการศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด หรือสำเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อทราบปัจจัยสำคัญที่มีผลการไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
2. เพื่อเสนอแนวทางในการจัดการศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด หรือสำเร็จการศีึกษาได้เร็วขึ้น
3. คณะเกษตรศาสตร์ได้นำไปเป็นแนวทางให้กับภาควิชาอื่น ๆ ในคณะ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th