บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสำรวจแม่ไม้และการวิเคราะห์พันธุกรรมของไม้สักจากสวนผลิตเมล็ดพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (ภายใต้ชุดโครงการการวิจัยและพัฒนาไม้สักเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน)
Plus tree inventory and Genetic analysis of teak from teak clonal seed orchard

หัวหน้าโครงการ ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 25 กันยายน 2558 - 24 กันยายน 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ (นักวิจัยร่วม)
  3. ดร.สาโรจน์ วัฒนสุขสกุล (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อการสำรวจแม่ไม้ในสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สักแบบไม่อาศัยเพศ
2. เพื่อวิเคราะห์พันธุกรรมไม้สักโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ข้อมูลแม่ไม้ และสภาพแวดล้อมในสวนผลิตเมล็ดพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ และข้อมูลความสำเร็จของการติดดา และการเข้ากันได้จากการประเมินจากลักษณะภายนอกเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับพันธุกรรมไม้สักโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th