บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่แจ่ม
Bio-diversity inventory and database of Mae Jam forest plantation

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  3. ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  5. ผศ.ดร.ลักษณา สัมมานิธิ (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  6. ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  7. ศ.ดร.สายสมร ลำยอง (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสถานภาพความหลากหลายชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่เศรษฐกิจของสวนป่าแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ของสงวนป่าแม่แจ่ม อำเภอแม่ิแจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการและเผยแพร่ความรู้ในการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และชุมชนท้องถิ่นรอบพื้นที่สวนป่า

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าแม่แจ่มเพื่อใช้ในการจัดการสวนป่าต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th