บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่มาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
Biodiversity inventory and database system of Maemild forest plantation

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  3. ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  5. ผศ.ดร.ลักขณา สัมมานิธิ (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  6. ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  7. ศ.ดร.สายสมร ลำยอง (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าแม่มาย อ.เมือง จ.ลำปาง
2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าแม่มาย อ.เมือง จ.ลำปาง
3. เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและเผยแพร่ความรู้ในการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าแม่มาย อ.แม่มาย จ.ลำปาง โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นรอบพื้นที่สวนป่า

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ฐานข้อมูลสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพทางด้านทรัพยากรพืชป่า ทรัพยากรสัตว์ป่า แมลงและ เห็ดราขนาดใหญ่ ของสวนป่าแม่มาย อ.เมือง จ.ลำป่าง โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และชุมชนท้องถิ่น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th