บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประเมินการสูญเสียอาหารของผลิตผลพริกเพื่อหาแนวทางลดการสูญเสียตลอดห่วงโซ่อุปทานและรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อที่ 12.3.1 (ภายใต้แผนบูรณาการชุดโครงการวิจัยความสูญเสียอาหาร ระดับชาติ)
Food Loss Assessment of Chilli Commodity for Approaching Food Loss Reduction along the Supply Chain and Reporting SDG 12.3.1

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
วันที่ดำเนินการ 26 มิถุนายน - 25 ธันวาคม 2563กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

 1. ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี (หัวหน้าโครงการ)
 2. นายกมล ทิพโชติ (นักวิจัยร่วม)
 3. ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย (นักวิจัยร่วม)
 4. อ.ดร.ชนามาศ อินต๊ะปัน (นักวิจัยร่วม)
 5. อ.ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์ (นักวิจัยร่วม)
 6. ผศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 7. ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล (นักวิจัยร่วม)
 8. ผศ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล (นักวิจัยร่วม)
 9. ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม (นักวิจัยร่วม)
 10. ดร.เพชรลักษณ์ บุญญาคุณากร (นักวิจัยร่วม)
 11. ผศ.ดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
 12. อ.วิริยาภรณ์ วงศ์กัทลีคาม (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th