บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความสัมพันธ์ของมอดแอมโปรเซียกับชนิดพันธุ์ไม้ในวงศ์ก่อ และวงศ์ถั่ว ในภาคเหนือเหนือของประเทศไทย
Ambrosia beetle relationship with tree species in Family Fabaceae and Family Leguminosae in northern Thailand

หัวหน้าโครงการ ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ส่วนตัว
วันที่ดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2558 - 30 กรกฏาคม 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ศ.ดร.Naoto Kamata (นักวิจัยร่วม) , จาก The University of Tokyo
  3. ดร.สุนิศา สงวนทรัพย์ (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  4. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ (นักวิจัยร่วม)
  5. นายอัมพร ปานมงคล (นักวิจัยร่วม) , จาก อุทยานแห่งขาติดอยสุเทพ-ปุ๋ย
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาชนิดของมอดแอมโบรเซีย ที่พบในป่าดิบเขาในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
2. เพื่อศึกษาชนิดของมอดแอมโบรเซียที่เข้าทำลายไม้วงศ์ก่อและวงศ์ถั่ว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบชนิด หรือ สกุล หรือของมอดแอมโบรเซียที่เจาะกิ่งไม้ที่นำมาทดลองทั้ง 11 อันดับ
2. ทราบชนิดหรือสกุล หรือ วงศ์ของมอดแอมโบรเซีย ที่พบในรอบปี
3. ทราบชนิด หรือ สกุล หรือวงศ์ ของมอดแอมโบรเซียที่เจาะกิ่งไม้ในวงศ์ก่อที่นำมาทดลอง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th